Regulamin Aplikacji mobilnej

Privacy Policy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ VIVA LA SALSA MESSENGER

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej Viva La Salsa Messenger dostępnej na telefony z systemam Android za pośrednictwem sklepów, odpowiednio:  Google Play (zwanego dalej „Aplikacją mobilną”).

2. Korzystanie z Aplikacji mobilnej przez dowolną osobę (zwaną dalej „Użytkownikiem”), niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, podlega niniejszemu Regulaminowi.

3. Aplikacja mobilna jest dystrybuowana przez programistę Krystiana Kowalskiego, za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej:  Google Play.

4. Z programistą można skontaktować się pod adresem wskazanym w §1.3. Aplikacja mobilna służy do komunikacji sms-owej z grupami kontaktowymi zdefiniowanymi wewnątrz aplikacji.

6. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe na telefonach komórkowych:

 • b. telefony z systemem Android w wersji minimum 5.1;

7. W celu korzystania z funkcji aplikacji takich jak: wysyłanie wiadomości SMS, tworzenia grup kontaktowych i samych kontaktów, wymagane jest wyrażenie Zgody na korzystanie przez Aplikację Mobilną z wysyłania wiadomości  i korzystania z dostępu do kontaktów użytkownika przez aplikację nawet, gdy nie korzysta on z aplikacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

8. Aplikacja do wysyłania wiadomości pobiera opłaty zgodnie z ceną operatora sieci. 

9. Użytkownik korzystając z aplikacji, jednocześnie wyraża zgodę na opłacanie kosztów wysyłanych wiadomości zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej.

10. Korzystając z Aplikacji mobilnej stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji mobilnej, prawa i obowiązki Użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Viva La Salsa Messenger. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

11. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest nieodpłatne.

§2 Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej

1. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń, jak określono w par 1. pkt 6 oraz dostęp do sieci Internet. Użytkownik potwierdza i akceptuje, iż autor aplikacji (Krystian Kowalski) i Viva La Salsa nie będzie ponosiło jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu naliczania dodatkowych opłat przez operatorów telefonii komórkowej z tytułu używania przez Użytkownika Aplikacji mobilnej.

2. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Krystianowi Kowalskiemu.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

 • a. Wysyłać wiadomości  SMS do grup kontaktowych;
 • b. Zarządzać grupami kontaktowymi;
 • c. Tworzyć kontakty.

4. Viva La Salsa Messenger uprawnione do wysyłania powiadomień Push Notifications na telefon użytkownika, zawierającego informacje o charakterze marketingowym, bądź informacyjnym. 

5. Z tytułu korzystania ze Aplikacji mobilnej Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Z tytułu korzystania z Aplikacji mobilnej Viva La Salsa Messenger nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia.

 

§3 Warunki i wymagania techniczne

1. Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Aplikacji mobilnej.

2. W celu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien posiadać telefon komórkowy, zgodny ze specyfikacją określoną w §1 pkt 6.

3. Autor aplikacji (Krystian Kowalski) nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Aplikacji mobilnej i treści w niej zawartych;
 • b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej;
 • c. problemy w funkcjonowaniu Aplikacji mobilnej, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których autor przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec;
 • d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
 • e. przerwy w świadczeniu dostępu do Aplikacji mobilnej zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu).

4. Ze względu na niezależne od autora aplikacji właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, autor nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji mobilnej.

5. Autor zastrzega sobie prawo do:

 • a. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, dostępu do Aplikacji mobilnej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;
 • b. zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu osobom trzecim. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego Użytkownika występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. Mając na uwadze informacyjny oraz darmowy charakter Aplikacji mobilnej, JMDiF w zakresie wszystkich usług oraz informacji udostępnianych w Aplikacji mobilnej nie odpowiada za prawdziwość, dokładność i trafność opublikowanych informacji, czy niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji mobilnej wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których autor nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec; Autor deklaruje, iż będzie dokładać starań, by wszelkie opublikowane informacje były dokładne i prawdziwe, a okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania Aplikacji mobilnej nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Autor zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na „Stronie internetowej Viva La Salsa” oraz w Aplikacji mobilnej.

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków Regulaminu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji mobilnej.

§5 Postanowienia końcowe

1. Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie zawartym na stronie stosuje się prawo polskie.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

3. Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem między autorem aplikacji i użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

4. Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z Aplikacji mobilnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.