REGULAMIN STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA

REGULAMIN STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK

Regulamin Studio Tańca VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK, obowiązujący od 4 listopada 2019 r. na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Studio.

 

 • I DEFINICJE

 1. Cennik – spis oferowanych zajęć tanecznych wraz z aktualnymi opłatami za nie, obowiązujący w STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK, dostępny w siedzibie STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK oraz na stronie internetowej www.vivalasalsa.pl.
  2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne oraz pozostałe w zakresie rekreacji ruchowej w STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  3. Uczestnik – osoba, która bierze udział w którychkolwiek z zajęć, opłaconych i prowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
  4. Sala taneczna – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  5. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania uczestników zajęć oraz załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi w danej lokalizacji STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
 2. Wejście jednorazowe” – usługa uprawniająca Klienta do jednorazowego skorzystania z usług świadczonych w STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, po uiszczeniu przez Klienta jednorazowej opłaty przewidzianej w Cenniku, a także zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu
 3. Oferta – aktualnie dostępna i obowiązująca, w siedzibie STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK oraz na stronie internetowej www.vivalasalsa.pl w zakładce „Grafik”.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
 • II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. W przypadku niepełnoletnich uczestników którychkolwiek z zajęć, Regulamin obowiązuje również ich rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z § III pkt 1 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.
  4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
  5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę na obuwie taneczne, sportowe. Na buty z obcasami wymagane są nakładki Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 • III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia za dany miesiąc albo wejście jednorazowe, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku dostępnym w siedzibie STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK oraz na stronie www.vivalasalsa.pl
  2. Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia prowadzone przez STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK mogą zapisywać się: osobiście, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej: zapisy@vivalasalsa.pl.
  3. Zapisanie się na zajęcia stanowi wstępną formę rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej za zajęcia równoznaczne jest z przypisaniem do określonej grupy. STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy po zebraniu odpowiedniej ilości osób, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu zajęć STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – telefonicznie bądź sms.
  4. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
  5. Na Sali Tanecznej podczas zajęć, mogą przebywać jedynie osoby znajdujące się na Liście Uczestników zajęć oraz Instruktorzy STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  6. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Kontynuacja zajęć możliwa jest po uregulowaniu wszelkich zaległości. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.
  7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale Taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę, opłata za zajęcia w takim przypadku zostaje zwrócona.
  8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia lub obsługę STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 • IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  2. STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK ma prawo do  odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, telefonicznie, lub sms-owo.
  3. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot płatności.
  4. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK ma prawo rozwiązać grupę. STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK).W takim przypadku STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
  5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
  6. W sytuacjach losowych STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
  7. W przypadku grup zamkniętych prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
  8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK. Wszelkie układy choreograficzne, są chronione prawem autorskim. Zabrania się nagrywania, kopiowania oraz przekazywania osobom trzecim materiałów szkoleniowych. Zabrania się wykorzystywania i upubliczniania poznanych w szkole układów choreograficznych bez pisemnej zgody STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgodą instruktora.
 • V BEZPIECZEŃSTWO
 1. STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
  2. Zapisując się na zajęcia w STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
  3. Pracownicy STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
  4. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia należącego do Uczestnika zajęć, powinien on lub jego opiekun prawny poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
  5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun prawny. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
  6. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Osoby przebywające na terenie STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. obowiązujących w danym obiekcie, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK i innych uczestników zajęć.
  8. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
  9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  10. Na terenie STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
  11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się, w takim przypadku opłata za zajęcia zostaje zwrócona.
 • VI PŁATNOŚCI
 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym w Recepcji oraz na stronie www.vivalasalsa.pl.
  2. Opłaty w STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK wnoszone są w następujących formach:
  – za zajęcia regularne wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto,
  – za wejścia jednorazowe wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej lub kartą płatniczą,
  – za zajęcia indywidualne opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
  3. STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK prowadzi następujące rodzaje zajęć:
  a) Zajęcia regularne– prowadzone są przez cały rok. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w § VI pkt.2, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy tanecznej. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
  b) Wejścia jednorazowe.
  W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
  c) Zajęcia indywidualne.
  W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem.
  4. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia – za miesiąc, pojedyncze zajęcia. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.

 • VII NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
 1. STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK nie zwraca opłaty za zajęcia, w których uczestnik nie brał udziału z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).
  2. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 7 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji. W przypadku, gdyby STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK nie organizowało zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę.
 • VIII DANE OSOBOWE KLIENTÓW

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. W celu korzystania z usług świadczonych w STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK, wymagana jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Łukasz Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: STUDIU TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK, NIP: 5732311742 (Właściciel Studia),
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, za pośrednictwem, e-mail: lukasz@vivalasalsa.pl.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w szczególności (1) w celu zawierania i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (2) w celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (3) w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz cyklicznego obciążenia karty płatniczej w związku z regulowaniem płatności Składek Członkowskich wynikających z zawartej umowy na czas nieokreślony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (4) w celu marketingu, w tym marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (5) w celu utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku na stronach internetowych STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (6) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, (7) w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, (8) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, (9) w celu przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od zakupu Karnetu online, (10) w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, , a także podmioty wspierające bieżące procesy biznesowe Administratora, takie jak: banki, operatorzy płatności, świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe i kurierskie, archiwizacyjne, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, a także firmy ubezpieczeniowe, z którymi Administrator zawarł umowy ubezpieczenia.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  zakupu Karnetu, korzystania z usług świadczonych przez STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK na podstawie Jednorazowego Wejścia Vouchera albo w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Odpowiedni formularz każdorazowo określa, które zgody są wymagane do świadczenia usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszyscy Uczestnicy zajęć proszeni są o podanie adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, w celu ewentualnych powiadomień o sytuacjach wymienionych w § IV pkt 2.
  2. Uczestnik zajęć STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
  5. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STUDIA TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownictwem.
  6. STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  7. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo STUDIO TAŃCA VIVA LA SALSA ŁUKASZ BIENIEK.
  8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
  9. Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.

Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 24.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej.
  a) w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1
  b) Studio Tańca Viva La Salsa zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
  c) jako wykładnię prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
  d) przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
  e) w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
 2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego rozporządzenia placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
 3. Każda osoba, która przebywa na terenie studia tańca Viva La Salsa musi posiadać ważną wejściówkę na zajęcia. W przypadku nieposiadania wejściówki taka osoba jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Każda wejściówka określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 4.  Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi studio tańca Viva LaSalsa stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  a) Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 
  b) Studio tańca Viva La Salsa dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. 

c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.